De praktijk | Coaching

Aanmelding

A Een cliŽnt kan zichzelf aanmelden of:
B Een cliŽnt kan worden verwezen door
   of namens een werkgever of door tussenkomst van andere betrokkenen
   (raadslieden, bedrijfsartsen, collegae gedragswetenschappers).

De cliŽnt ontvangt voor het eerste gesprek een formulier waarop belangrijke gegevens dienen te worden vermeld. Deze vragen hebben niet alleen op u en uw vragen betrekking, maar zijn tevens bestemd voor de administratieve gegevensverwerking.

Intake/het begin: wat > gesprek
Er kunnen ťťn of meer (intake)gesprekken plaatsvinden om de aard, de mogelijke oorzaken en de achtergronden van wensen en/of klachten te onderzoeken en te analyseren, zodat een diagnose (wat is er aan de hand) kan worden gesteld.

Hoe: psychodiagnostisch onderzoek
Het onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie en over uw verleden. Immers, problemen ontstaan meestal uit een combinatie van verschillende aanleidingen. Zowel de uitkomsten van het onderzoek als de analyse en de werkwijze worden aan het einde van de intakefase op heldere wijze met u besproken.

Doel/vraag
Uit dit advies kan voortkomen dat ik de samenwerking (met uw instemming) zal voortzetten.

Advies
Het is mogelijk dat u wordt geadviseerd bij een ander begeleiding te zoeken met voor u meer geschikte begeleidingsmogelijkheden.

Begeleiding
Aan het begin van de begeleiding maak ik samen met u een begeleidingsplan met hierin vermeld de aanleiding, de te volgen werkwijze, de te besteden tijd en de kosten en de verrekening hiervan. Evaluatie vindt plaats binnen een vooraf afgesproken en vastgelegde termijn.

Privacy
Als psycholoog ben ik gehouden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is en onder de geheimhoudingsplicht valt. Als er sprake is van rapportage, dan wordt vooraf uw toestemming (schriftelijk te bevestigen) gevraagd voor elke berichtgeving. Eventuele andere betrokken collegae respecteren hetzelfde beroepsgeheim en de hieraan verbonden afspraken. Van uw begeleiding worden door mij aantekeningen bijgehouden in een dossier op uw naam. Van u wordt dit ook verwacht. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Uiteraard hebt u recht op inzage in uw eigen dossier.